ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Ord.M.S.F. 869 din 9 iulie 2015, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici publicate în săptămânalul ,,Viaţa medicală” nr. 4 din 29 martie 2019, se va desfăşura în perioada 18.06.2019-19.06.2019, ora 10:00 la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2 (în bibliotecă).

-un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie Patologică la Serviciul Anatomie patologică.

Consursul va consta din următoarele probe:

            -Proba scrisă (obligatorie);

            -Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţile postului publicat la concurs);

Tematica şi bibliografia de concurs este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193, interior 109.

 

Manager,

Dr.Konrád Judith

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

- opt posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgenţă la Unitate de Primire Urgenţe-SMURD;

- două posturi cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire confirmat în specialitatea Medicină de urgenţă la Unitate de Primire Urgenţe-SMURD;

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul anatomie patologică;

- un post cu normă întreagă de medic la Serviciul de management al calității medicale;   

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

-  cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

- copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

-  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

-  cazierul judiciar;

- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

- chitanţa de plată a taxei de concurs;

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea pentru examenul de medic specialist în specialitate postului şi sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro, şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, respectiv până în data de 12.04.2019, în intervalele orare: 8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193, int.109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Bibliografia se poate descărca aici:

Anatomie patologică

Medicină de urgență

 

Rezultatul selecției dosarelor: se poate descărca aici

Rezultatele probei scrise: se poate descărca aici

Rezultatele interviului: se poate descărca aici

Rezultatele finale: se poate descărca aici

 

Menu
Go to top