Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Serviciul de evaluare și statistică medicală;

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie și imagistică medicală la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală;

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul de pediatrie Vlăhița;

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de planificare familială;

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

- cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

- copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

- cazierul judiciar;

- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

- chitanţa de plată a taxei de concurs;

- copia actului de identitate în termen de valabilitate;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi Raportul Revisal după data de 01.01.2011;

     

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului şi sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, respectiv până în data de 14.06.2019, în intervalele orare: 8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193, int.109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Rezultatul selecției dosarelor: se poate descărca aici

Rezultatele probei scrise: se poate descărca aici

Rezultatele interviului: se poate descărca aici

Rezultatele finale: se poate descărca aici

          

Menu
Go to top