Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală la Laborator Radiologie și Imagistică Medicală-temporar vacant pe o perioadă determinată de un an;

- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Compartiment Medicină internă Vlăhița-temporar vacant pe o perioadă determinată de un an;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;  
b) copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru

medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la   art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;  
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;  
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;  
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;   
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;   

k) Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.   

Tematica de concurs/examen este cea pentru examenul de medic specialist în specialitate postului şi sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii,  în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,  respectiv până în data de 21.05.2021, în intervalele orare: 8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193 int.109.    

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

NOTĂ! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind  libera circulație a acestora.

 

Menu