ANUNŢ

 

Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

- un post cu normă întreagă de biolog debutant la Laboratorul de analize medicale;

- un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea laborator farmaceutic la Serviciul de Medicină Legală;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;  
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;  
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;  
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;   
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;   

k) Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.   

Tematica de concurs/examen sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii,  în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,  respectiv până în data de 28.05.2021, în intervalele orare:

8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193 int.109.     

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Hírdetés gyógyszerész 

Könyvészet gyógyszerész

Dossziéválogatás eredménye

Gyógyszerész:

Tevékenység felmérés eredménye

Gyakorlati vizsga eredménye

Írásbeli vizsga eredménye

Végleges eredmény

Catalog definitiv

Biológus:

Tevékenység felmérés eredménye

Gyakorlati vizsga eredménye

Írásbeli vizsga eredménye

Végleges eredmény

Catalog definitiv

 

Menu