Având în vedere prevederile din H.G. nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în conformitate cu prevederile art.21 din Legea 136/2020 coroborat cu art.27 alin.(l) din Legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare, art. unic din Ordonanța de urgenta 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante,

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Denes Lăszlo nr.2, județul Harghita, anunță angajarea fără concurs pe durată determinată pe perioada stării de alertă, până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă, a următorului post vacant:

- Un post cu normă întreagă de Farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia spitalului;

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

  • cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
  • copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, chimiști;
  • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(l) lit.e) sau f), la art.541 alin.(l) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la O.M.S. 869/2015;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate;
  • certificat de naștere/căsătorie;
  • carte de muncă și/sau adeverință, extras REVISAL, care atestă vechimea în muncă, după caz;

Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. sau se depun la registratura Spitalului Județean de Urgență Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Str. Dr. Denes Lăszlo nr. 2, județul Harghita, urmând ca cei selecționați să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 0g.09.2021, ora 16:00.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet al spitalului și pe pagina de internet al Consiliului Județean Harghita.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa la telefonul nr. 0266-324193, interior 109,

 

Proces verbal

Menu