Angajare personal privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, pe perioadă determinată,

în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează pe perioadă determinată, până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecție de dosare:

 

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

- ZECE POSTURI LA ZONĂ DE TAMPON COVID-19

 

2. ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

- DOUĂ POSTURI LA ZONĂ DE TAMPON COVID-19

 

3. PORTAR

            - DOUĂ POSTURI LA PORTARI

 

Condiții generale de participare:

 • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere-anexa nr.1;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
 • Raportul Revisal după data de 01.01.2011;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar
 • pentru asistenţii medicali, certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 • pentru asistenţii medicali, adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • informare privind protecția datelor cu caracter personal– anexa nr.2 la prezentul anunț.

 

 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Asistent medical generalist

-nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii       postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;                     

             -vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

             

Îngrijitor curățenie

               - nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;                               

              - vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

Portar

- nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală,  atestat privind absolvirea cursului

de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine;                              

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

Dosarul de angajare se depun la registratura spitalului - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte

documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 23.09.2020, ora 15:00.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, numărul de înregistrare al dosarului ține loc de identitatea persoanei admisă /respinsă.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet al spitalului și pe pagina de internet al Consiliului Judeţean Harghita, în data de 23.09.2021, ora 16:00.

Proba interviu va avea loc în data de 24.09.2021, ora 10:00 la sediul Spitalului Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc, Str. Mikó nr.1; 

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193,  interior 109,

                                                                                           Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Documentație

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei interviu

Menu