A   N   U   N   Ţ

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă, a următorului post vacant:

-Un post de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la secția Psihiatrie

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

      a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

      b) copia de pe diploma de licență  și certificatul de specialist sau primar pentru medici, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, chimiști;

      c)  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

      d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      e)  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la O.M.S. 869/2015;

      f)  cazierul judiciar;

      g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

      h) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

      i) certificat de naștere/căsătorie;

      j) carte de muncă şi/sau adeverinţă, extras REVISAL, care atestă vechimea în muncă, după caz;

Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Dosarul de angajare se depune la registratura spitalului - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Înscrierile se fac la sediul unităţii,  în termen de 5 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,  respectiv până în data de 19.10.2021, în intervalele orare: 8:00-16:00.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet al spitalului și pe pagina de internet al Consiliului Judeţean Harghita.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193,  interior 109,

Manager,

Dr.Konrád Judith

Fișa postului

Proces verbal lipsă candidați

Menu