În conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii şi Fam. Nr. 1406/2006, modificat şi completat, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs, următoarele funcții:

șef Secția Neurologie;

șef Secția Psihiatrie;

șef Secția Neonatologie.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

- copie xerox de pe diploma de studii;

- adeverinţă din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2  la normele menţionate;

- declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze;

- declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

- certificat privind starea de sănătate;

- dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

- copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;

- un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;

- copia actului de identitate în termen de valabilitate;  

- chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 500 de lei şi se va achita la sediul unităţii.

            

La concurs se pot prezenta medici specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin Ordin al M.S.P. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu-susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Bibliografia și tematica vor fi publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi pe site-ul unităţii: www.spitalmciuc.ro, şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193, int.108.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Bibliografie - Neurologie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei clinice

Rezultatul final

Menu