Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 12.02.2020-17.02.2020, la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5. 

 

Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 

1) Psiholog - 1 post la Cabinetul de psihologie

2) Asistent medical de laborator grad: debutant-principal - 5 posturi la Laboratorul de analize medicale

3) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Laboratorul de analize medicale

4) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Unitatea de Primire Urgențe-SMURD

5) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 2 posturi la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

6) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Compartimentul Îngrijiri Paliative Vlăhița

7) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 2 posturi la Secția Medicină Internă

8) Registrator medical - 2 posturi la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

9) Registrator medical - 1 post la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală (Secția Oncologie Medicală)

10) Infirmier - 1 post la Compartimentul Îngrijiri Paliative Vlăhița

11) Brancardier - 1 post la Compartimentul Îngrijiri Paliative Vlăhița

12) Muncitor calificat zugrav grad: I-IV - 1 post la Serviciul Tehnic (F.I.R.I.S.)

13) Referent de specialitate grad: debutant-I - 1 post la Serviciul RUNOS

14) Referent de specialitate grad: debutant-I - 1 post la Serviciul Administrativ

15) Referent grad: debutant-IA - 1 post la Serviciul Administrativ

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

- îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în  specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi Raportul Revisal după data de 01.01.2011;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

- pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

- adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;

- pentru psihologi: atestat de liberă practică;

- chitanţa de achitare a taxei de participare care se achită la casieria spitalului;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Psiholog:

- nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate;                      

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

Asistent medical generalist / Asistent medical de laborator:

- nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;                      

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

Registrator medical:

- nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, certificat de utilizare a calculatorului și operare PC (Excel, Word), etc.;                      

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

Infirmier:

- nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare;                                

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul; 

Brancardier:

- nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul;     

Muncitor calificat-zugrav:

- nivelul studiilor: școală generală, diplomă sau certificat de calificare ca zugrav;;

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul; 

Referent de specialitate la Serviciul RUNOS:

- nivelul studiilor: diplomă de licenţă, certificat de calificare inspector resurse umane, certificat de utilizare a calculatorului și operare PC (Excel, Word), etc;

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul;

Referent de specialitate la Serviciul Administrativ:

- nivelul studiilor: diplomă de licenţă, certificat de utilizare a calculatorului și operare PC (Excel, Word), etc;

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul;

Referent:

- nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, certificat de utilizare a calculatorului și operare PC (Excel, Word), etc;

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul;

 

Desfăşurarea concursului:

07 februarie 2020, ora 12:00: selectarea dosarelor de concurs;

12 februarie 2020, ora 13:00: proba scrisă;

17 februarie 2020, ora 13:00: proba interviu;

Probele se susţin în limba română.

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, în perioada 27.01.2020-06.02.2020, în intervalele orare: 12:00-17:00, conform cerintelor HOTĂRÂRII nr. 497/2010, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul unităţii: www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro.

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul unităţii: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193, interior 109.

                   

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului

Fișa de înscriere pentru concurs

Bibliografia și fișa postului se poate descărca aici:

Bibliografie Asistent medical generalist

Bibliografie Infirmier

Bibliografie Psiholog

Bibliografie Referent

Bibliografie Referent de specialitate

Bibliografie Referent de specialitate RUNOS

Bibliografie Registrator medical

Bibliografie Zugrav

Fișa postului Asistent medical generalist

Fișa postului Asistent medical de laborator

Fișa postului Brancardier

Fișa postului Infirmier

Fișa postului Psiholog

Fișa postului Referent

Fișa postului Referent de specialitate

Fișa postului Referent de specialitate RUNOS

Fișa postului Registrator medical

Fișa postului Zugrav

Proba practică Asistent medical de laborator

Tematică și bibliografie Asistent medical de laborator

Tematică Asistent medical generalist Proba scrisăProba practică

  

Rezultatul selecției dosarelor: se poate descărca aici

Rezultatele probei scrise: se poate descărca aici Barem de corectare: se poate descărca aici

Rezultatele interviului: se poate descărca aici 

Rezultatele finale: se poate descărca aici

Menu