Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecție de dosare:

- asistent medical generalist grad: debutant-principal - un post la Dispensar TBC

 

Condiții generale de participare:

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,  în  specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi Raportul Revisal;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

h) adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Asistent medical generalist

- nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;                     

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul.

 

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se depun la secretariat - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László, nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 24.07.2020, ora 16:00.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului sau pe pagina de internet a spitalului și vor fi anunţaţi prin telefon pentru a se prezenta la sediul unităţii în vederea semnării documentelor necesare pentru angajare.

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

Nota: Persoanele care au contract de voluntariat vor avea prioritate la angajare.

Contractele Individuale de muncă pe durată determinată se vor încheia în funcție de necesitățile spitalului.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193, interior 109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Fișa postului - Asistent medical generalist

Rezultatul selecției dosarelor

 

Menu