Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 497/2010, coroborat cu prevederile art.185 din legea nr. 95/2006 și Ordinul nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, organizează concurs pentru ocuparea funcției de asistent medical şef, în perioada 07.01.2021-11.01.2021:

 

ASISTENT MEDICAL ŞEF - 1 POST LA  UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, modificat şi completat coroborat cu prevederile art.185 din Legea nr. 95/2006 și Ordinul nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare H.G. nr. 797/1997;
 • 5 ani vechime în funcţia de asistent medical generalist.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi Raportul Revisal;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 • alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 • certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R., aviz pe anul 2020 asigurări de răspundere civilă,
 • adeverință, O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 100 de lei şi se va achita la sediul unităţii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.  

La concurs se pot prezenta asistenţi medicali generalişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent.

În conformitate cu prevederile art.17 din Ordonanţă de Urgenţă nr.144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege nu pot deţine funcţii de conducere.

 

Desfăşurarea concursului:

- 30 decembrie 2020, ora 10:00: selectarea dosarelor de concurs;

- 07 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;

- 11 ianuarie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere vor fi depuse în perioada 16.12.2020-29.12.2020, în intervalele orare: 8-16, conform cerințelor Hotărârii  nr. 497/2010, coroborat cu prevederile art.185 din Legea nr. 95/2006 și Ordinului nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor cu îndeplinirea criteriilor generale.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul unităţii: www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro.

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției sunt publicate pe site-ul unităţii: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193, interior 109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Fișă de înscriere

Bibliografie

Fișa postului 

Regulament

 

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Contestație - proces-verbal

Rezultatul probei orale

Rezultate finale

 

Menu