Anunț

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc organizează licitație publică cu scopul valorificării a mai multor dulapuri de metal.

Documentație:

Anunț

Caiet de sarcini

 

Anunț

În atenția instituțiilor publice - transmitere fără plata a unor
bunuri

Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale

 

 1. INFORMATII GENERALE
 1. Autoritatea Contractantă: 
 • Denumirea SJU M-Ciuc
 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc
 • Telefon: 0266 324 193
 • Fax: 0266 324 372 137
 • E-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Obiectul contractului:
  • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

 

 • Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

 

 • Valori estimative:
  • Valoare minimă 10 luni: 36,525.32 RON 
  • Valoare maximă 10 luni: 2,368,636.60 RON 
 1. Procedura achiziției - procedură  proprie 

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 1. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
 2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 3. Durata prestării serviciilor: 10 luni
 4. Condiții de plată: 
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus
 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini 
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte 05.03.2020 ora 16:00
 2. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 05.03.2020 ora 16:00
 • Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau site-ul www.spitalmciuc.ro
 • Persoana de contact: Stekbauer Zsombor NorbertElaborat,

Ec. Stekbauer Zsombor NorbertAvizat

Ec. László Botond

Dir. Fin. contabil

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A MAXIM 1 PARTENER PRIVAT de tip

organizație neguvernamentală, non-porfit înființată ca persoană juridică în România

în cadrul proiectului finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin prezenta publică anunțul de selecție privind un (1) Partener Privat pentru depunerea unui proiect în cadrul apelului de proiect 4 ”Dezvoltare locală”.

Toate anexele necesare pot fi descărcate în format editabil. 

Dosarele de candidatură se depun la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Secretariat Administrativ.

 

Calendarul procedurii:

Publicare anunț:18.02.2020

Termen depunere a dosarelor de candidatură: 19.02.2020, ora 10:00

Loc: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Secretariat Administrativ

Publicare rezultate inițiale: 19.02.2020, ora 16:00

Termen depunere contestații: 20.02.2020, ora 10:00

Rezolvarea contestațiilor: 20.02.2020, ora 14:00

Publicare rezultate finale: 20.02.2020, ora 16:00

 

Anexe:

A1 - Scrisoare de intenție

A2 - Fișă partener

A3 - Declarație de eligibilitate

A4 - Declarație pe propria răspundere - capacitate

A5 - Acord prelucrare date cu caracter personal

A6 - Resurse materiale valoare adăugată

A7 - Declarație de consimțământ

Anunț de selecție partener

Calendar de selecție partener

Grilă

Grilă de evaluare

 

Anunț comunicare rezultat

Rezultat final

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează licitație publică în vederea închirierii a unor spaţii situate în clădirile Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc și policlinică, pentru activități comerciale și medicale.

Licitația va avea loc în data de 6 mai 2019, ora 11:00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2.

Documentația licitației se poate procura de la secretariatul spitalului din data de 24.04.2019, zilnic între orele 8:00-15:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin telefon (0732 500779) sau e-mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

CERINȚE MINIME PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUC

 

1. Așteptăm oferte pentru dotarea laboratorului sub formă de contract de comodat, care să acopere departamentele de hematologie/hemostază, biochimie, imunologie, urină și departamentul de microbiologie. Ofertele se vor depune separat pentru:

     - departamentele de hematologie/hemostază, biochimie, imunologie și urină;

     - departamentul de microbiologie (ofertă separată).

2. Să se furnizeze o listă cu echipamentele accesorii și obiecte de inventar care sunt necesare funcționării analizoarelor propuse, respectiv funcționării laboratorului conform reglementărilor în vigoare.

3. Echipamentele de laborator să realizeze toate analizele de laborator solicitate de către SJU Miercurea-Ciuc și să aibă capacitatea și viteza de lucru corespunzătoare efectuării volumului de probe solicitat.

4. Echipamentele să fie amplasate în spațiul conform schiței puse la dispoziția ofertanților.

5. Echipamentele să funcționeze continuu 24 ore, fără întrerupere, astfel încât probele sosite după programul de zi (probele de urgență) să poate fi efectuate de personalul de supraveghere.

6. Echipamentele pentru departamentul de microbiologie să conțină sistem de identificare germeni și sensibilitate antibacteriană, cu precizarea cantității minime inhibitorii.

7. Echipamentele ofertate să asigure funcționarea laboratorului conform următoarei scheme de personal:

     - 2 medici specialiști de medicină de laborator;

     - 2 biologi/chimiști;

     - 10-12 asistenți de laborator.

8. Gradul de automatizare a echipamentelor să fie maximă, să utilizeze consumabile preambalate destinate special în acest scop, să monitorizeze continuu stadiul analizelor.

9. Echipamentele să fie instalate în perioada 1-15 martie 2019.

10. Ofertantul să asigure toate materialele consumabile (reactivi, calibratori, controale interne, vacutainere) pentru următoarele perioade:

     - 1-15 martie 2019  - consumabile pentru probele tehnice ale aparatelor

     - 15 martie -31 martie 2019  -  consumabile pentru calibrare, instruire personal

     - 1 aprilie – 25 aprilie 2019 – consumabile pentru exploatarea de probă a întregului laborator

11. Ofertantul să asigure verificarea periodică a măsurătorilor.

12. Ofertantul să asigure organizarea activității de control extern al calității.

13. Livrarea reactivilor compatibile cu aparatura să fie asigurată în termen de 24 ore de la solicitare.

14. Să asigure asistența tehnică în 3 ore ore de la înștiințare și repunerea în funcțiune al aparatului problematic în cel mult 24 ore.

 

Termen de depunere a ofertelor: 20 februarie 2019

Selecția ofertelor se va face separat pentru departamentul de microbiologie.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ACHIZIȚIONARE LOCUINȚE

 

Cumpărăm apartament de clasa I, cu 2 camere (min. 40 mp) sau 3 camere (min. 60 mp), în zona cartierului Tudor, renovată (cu geamuri termopan), cu balcon și instalație de încălzire proprie, preferabil de poziționare sud, sud-vest. Apartamentele care prezintă urme de mucegai sau alte deteriorări nu vor fi luate în considerare. Izolarea termică a locuinței constituie avantaj.

Cumpărăm garsonieră lângă Policlinică, renovată și cu instalație de încălzire proprie. 

Termen de plată: max. 15 zile

Ofertele pot fi depuse la secretariatul sau registratura Spitalului, sau pot fi trimise prin poștă electronică pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mențiunea „Ofertă apartament”. Detalii suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon: 0732 500 779.

Menu